S/MP-regeringen vill införa en coronalag. Syftet är att kunna fatta beslut mycket snabbare. Men nu riktar tunga instanser skarp kritik mot att regeringen inte lyckas förklara varför den vill införa lagen.

Advokatsamfundet, som inte fick vara en remissinstans av regeringen, riktar skarp kritik mot flera delar i nya coronalagen. Enligt Advokatsamfundet saknar regeringens förslag tillräckliga motiv till varför normgivningsmakt behöver flyttas från riksdagen till regeringen på sätt som föreslås. Regeringen redovisar inte heller någon analys av varför nuvarande delegationsregler inte är tillräckliga.

Justitieombudsmannen är kritisk mot att regeringen skickat lagrådsremissen med kort varsel, samt till ett fåtal antal remissinstanser. Även Justitieombudsmannen är kritisk mot att regeringen inte är tydlig med varför den vill genomföra förändringarna.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) riktar skarp kritik och avstyrker delar av förslagen. T.ex skriver SKR att regeringens myndigheter saknar kompetens att att hantera förflyttning av resurser mellan kommuner och regioner. SKR avstyrker regeringens förslag när det gäller lagstiftning om omfördelning av sjukvårdsmateriel och läkemedel. Det regeringen säger sig vilja uppnå, menar SKR är möjligt att göra redan inom ramen för nuvarande smittskyddslagstiftning, skriver SKR.