År 2020 var ett exceptionellt år och påverkade Region Stockholm kraftigt.
Sjukvården ställdes om i rekordfart och kollektivtrafikens intäkter sjönk
dramatiskt. Trots detta redovisar regionen ett starkt ekonomiskt resultat för år
2020 på 5,8 miljarder kronor, ett resultat som den blågröna koalitionen
kommer sätta av till en försäkring för de kommande åren.

Vi ska navigera genom riskerna de osäkra åren på ett bra och säkert sätt, utan att behöva ställa oss på handbromsen, säger Irene Svenonius (M) finansregionråd i Region Stockholm i en kommentar till 08-nytt. Hon nämner utmaningarna som väntar: Lågkonjunktur, fallande skatteintäkter, låg tillväxt och hög arbetslöshet. Men för Region Stockholm väntar än fler. Uteblivna intäkter i kollektivtrafiken och den uppskjutna vården väntas kosta flera miljarder kronor.

Överskott blir en försäkring

Stockholmarna tvingas betala ett betydligt högre belopp till skatteutjämningssystemet de kommande åren, de 1,6 miljarder kronorna som betalades 2020 ökar till 4,8 miljarder kronor år 2024. Detta kräver sammantaget ansvar och eftertanke. Därför sätter vi i den blågröna koalitionen av överskottet till en försäkring, för att vi ska ha en trygg buffert framöver. Det handlar om att säkra vården och kollektivtrafiken långsiktigt och ha motståndskraft till förändringar i konjunkturen, oförutsedda händelser och kriser, säger Irene Svenonius.

13 år av överskott

Hon lyfter särskilt hur viktigt det var att Region Stockholm prioriterat ordning och reda i
ekonomin och redovisat överskott varje år sedan 2007. Något de är ensamma om i Sverige. Tack vare att vi hade reserver kunde vi agera direkt. Vi kunde ställa om, tillföra alla resurser som krävdes och dessutom göra det uthålligt hela året. Nu ser vi till att vi har den förmågan även de kommande åren, fortsätter Irene Svenonius (M).

Preliminära uppgifter visar att landets regioner sammantaget gör ett resultat på cirka 18
miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Region Stockholms resultat på 5,8 miljarder kronor motsvarar 6,8 procent av det samma. Med det resultatet är Region Stockholm på plats 12 av 20 regioner, då den sista regionen – Region Gotland – saknas i jämförelsen. För första gången på tio år går sektorns (även kommuner inräknat) finansiella sparande plus.

08-nytt undrar hur Irene Svenonius ser på detta, som utöver att vara finansregionråd också är ekonom och arbetat med offentlig ekonomi i nära 30 år.

I början av 2020 var det ekonomiska läget i landets regioner och kommuner ansträngt. Året väntade bli tufft och lågkonjunkturen närmade sig. Partierna nationellt kom överens om mer resurser. Sedan slog pandemin till och ställde mycket på ända. De utmaningarna som fanns innan finns kvar och nu adderas effekterna av pandemin på detta. Att fler redovisar överskott nu gör att fler kan ha större motståndskraft, men utmaningarna är många, därför går det inte bara att förlita sig på ett tillfälligt större överskott. Man måste göra andra saker också och se till att varje krona går till rätt saker.

Irene Svenonius lyfter ett exempel på hur de arbetar med detta; de frigör pengar från bland annat byråkrati, administration och lokaler för att kunna lägga varje möjlig krona på det viktigaste, vården och kollektivtrafiken. Utöver detta och överskottet som sätts av till en försäkring skjuter den Blågröna Koalitionen till 2,15 miljarder kronor mer till sjukvården och kollektivtrafiken år 2021. Något som enligt Irene Svenonius möjliggjorts tack vare stenhårda prioriteringar.

Patienterna, resenärerna och våra medarbetare är viktigast, och det viktigaste måste alltid gå först. Därför lägger vi varje möjligt krut på dem, avslutar Irene Svenonius.