Trots de stora utmaningar pandemin inneburit slår utvärderingen fast vid att Region Stockholm har under pandemin kunnat erbjuda vård till de svårast sjuka, levererat omfattande informationskampanjerna till medborgarna, säkerställt fullt trafikerad kollektivtrafik och erbjudit stöd till både näringslivet och kultursektorn i länet.

Förra året gav blågröna styret i Region Stockholm ett uppdrag om en oberoende utvärdering av regionens samlade insatser under pandemin. Detta gjordes i en tid när regeringen diskuterade huruvida det behövdes en oberoende utvärdering av statens arbete eller inte.

Snabb omställning under kort tid

Redan i början av februari 2020 inrättade Region Stockholm den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) för att förbereda regionens hälso- och sjukvård på det kommande vårdbehovet. Under ledning av RSSL menar utvärderingen att regionens hälso- och sjukvård under loppet av några veckor lyckades ställa om och har sedan dess upprätthållit kapacitet sedan pandemin kom till Stockholmsregionen. Tack vare en stor kraftsamling och ihärdigt omställningsarbete lyckades Region Stockholm utöka sin IVA-kapacitet mest bland sex andra regioner när det har behövts, som mest från 90 till 350 platser. Trots en drastisk ökad sjukfrånvaro har regionen säkerställt bemanning av prioriterad vård genom omplacering av såväl ny som befintlig personal. Utvärderingen lyfter särskilt fram de heroiska insatser och det stora engagemang regionens medarbetare har visat där tjänstemän såväl som vårdanställda arbetat långt över det normala antalet arbetstimmar.

Global brist på utrustning

I pandemins inledande faser uppstod en global brist på skyddsutrustning och en hård konkurrens om tillgängliga produkter. Tillsammans med det privata näringslivet byggde regionens hälso- och sjukvård upp en ny inköpsorganisation som har upphandlat, kvalitetssäkrat och levererat material till vården. Regionens testkapacitet motsvarande inför julhelgen nästan tre gånger så många genomförda tester på en vecka som under hela influensapandemisäsongen 2018-2019. Antalet digitala vårdbesök sköt också i taket och utgjorde 14 gånger fler än 2019.

Planer har inte varit anpassade för långa händelseförlopp

Pandemins långa händelseförlopp har synliggjort vissa utmaningar. Beredskapsplaner och strukturer för krishantering har varit anpassade för korta, mer akuta händelser. Samtidigt har krishanteringen utvecklats under krisens gång där de lärdomar RSSL och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen drog under första vågen kom till användning redan under den andra vågen.. I likhet med fem av de andra jämförda regionerna valde Region Stockholm att inte aktivera Krisledningsnämnden. Detta för att undvika att dra in Krisledningsnämnden i det långdragna förlopp pandemin visat sig vara utan istället hantera krisen närmare verksamheterna. Genom att etablera en så kallad Coronastab menar utvärderingen att särskilt Trafikförvaltningen har haft god förmåga att fatta viktiga beslut för att minska trängsel i kollektivtrafiken och säkra arbetsmiljön för busschaufförer.

Pandemin har orsakat uppskjuten vård

Krishanteringen har orsakat uppskjuten som kommer att behöva betas av. Samtidigt lyfter utvärderingen fram att krishanteringen har påskyndat regionens digitaliseringsarbete inom närsjukvården där nya samverkansformer etablerats och relationer har inrättats.

Regionen får godkänt

Avslutningsvis fastslår utvärderingen att regionens verksamheter har, trots en enorm utmaning utan sitt like i modern tid, klarat av att hantera sina uppdrag. Utifrån de lärdomar Coronapandemin har uppdagat har regionen goda möjligheter att utveckla både den ordinarie verksamheten och rusta regionen inför framtida likartade händelser.

Vad händer nu?

1. Alla partier i regionstyrelsen har fått information om den oberoende utvärderingen.

2. Alla ansvariga nämnder och bolag får utvärderingen för att inom sina områden vidta åtgärder för att stärka förmågan vid kriser.

3. En särskild förändringsledare är tillsatt för att tillsammans med verksamheterna ta tillvara utvärderingens slutsatser och rekommendationer i det fortsatta förbättringsarbetet.

4. Utvärderingen kommer att fortsätta, främst nu om vaccineringen och tredje vågen av smittspridning, då pandemins påverkan på Stockholmsregionen fortsatt är av väsentlig karaktär.

Foto: Anders Wiklund/TT