Stora skillnader mellan olika regioner där Region Halland och Region Stockholm tillhör de bästa i Sverige.

Andelen som inte får sin operation eller sitt första besök inom vårdgarantins gränser har ökat sedan 2014 och det beror inte enbart på pandemin. Något som 08-nytt skrivit om tidigare. Mellan åren 2014 och 2019 mer än fördubblades vårdköerna till operation i hela landet och i november 2021 var det enbart 61% av de som väntade på operation som hade fått opereras inom 90 dagar. Samma siffra 2014 var 85%.

Stora regionala skillnader

Skillnaderna mellan regionerna är stora. I Halland får 86% opereras i tid medan bara 36% i Jämtland får det. Om alla regioner var lika bra på måluppfyllnad som Stockholm var 2020 skulle antalet som väntat för länge på operation minska med nästan 40 procent. Det motsvarar nära en kvarts miljon personer färre i vårdkö.

Region Stockholm är Sverigebäst på tillgänglighet

I november 2021 har Region Stockholm bland de kortaste vårdköerna i landet och presterar bäst i Sverige vad gäller medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar och första besök i specialistvården inom 90 dagar. Tittar man på tillgänglighetssiffrorna ligger Stockholm i framkant på många sätt. I november fick 92 procent medicinsk bedömning i primärvården inom 3 dagar av legitimerad personal. Motsvarande siffra för riket var 82 procent. I november väntade 91% 90 dagar eller kortare på ett första besök i den specialiserade vården. Motsvarande siffra för riket var 75 procent.

Minskade vårdplatser

Sverige lägger relativt stor andel av BNP till hälso- och sjukvård. Stort fokus har legat på att antalet vårdplatser minskat sedan 90-talet. Bakomliggande orsaker är flytt av vård av äldre till kommunerna, utbyggd primärvård och medicinteknisk utveckling samt i viss utsträckning vakanser i sjukvården. Samtidigt har Sverige fler sjuksköterskor och läkare per capita jämfört med genomsnittet i OECD. Många regioner har även under de senaste åren utökat budgeten för primärvården. Region Stockholm går emot strömmen, sedan 2017 har antalet vårdplatser ökat samtidigt som antalet administratörer minskat.

Varför uppstår vårdköer?

Hur kan vårdköer uppstå i ett land som lägger stora summor på hälso- och sjukvård? Vårdköer kan lätt uppstå när för mycket vård ges på en felaktig vårdnivå. Akutsjukhusens resurser ska vara till för de som verkligen behöver just det. Det måste dock vara enkelt för patienten att hitta rätt i systemet och den som slussas vidare ska också få en tydlig ny kontakt. Men också att samverkan mellan regionen och fristående utförare i vissa regioner är bristfällig. Samt att medarbetare måste ges bättre förutsättningar att träffa patienter istället för att ägna onödig tid till administration.

Karolinska sjukhuset har genomfört extraoperationer

Under hösten har Karolinska genomfört ett intensivt arbete som bland annat inneburit 1200 extraoperationer. SvD har även uppmärksammat att sjukhuset lyckats kapa köerna inom cancervården. Samtidigt siktar sjukhuset på att även vårda patienter från andra regioner.

Uppsökande arbete för att fler ska få vård i tid

I flera regioner finns idag så kallade vårdgarantikanslier eller liknande, dit patienter kan vända sig om de har eller riskerar att få vänta i mer än 90 dagar. I vissa regioner arbetar kansliet uppsökande, det vill säga att de aktivt ringer upp en patient och
matchar denna med en ledig vårdplats någon annanstans än där patienten primärt sökt eller blivit hänvisad. I Region Kronoberg där detta arbete finns har andelen som får vård inom 90 dagar ökat från 56 till 71 procent. Moderaterna i Region Stockholm vill nu att ett liknande arbete bör finnas i alla regioner och möjligheten ska också finnas att matchas mot en vårdplats någon annanstans i landet om patienten så önskar.

Relaterade nyheter