Sigtuna är en kommun som anklagats för att ägna sig åt social dumpning. 08-nytt har intervjuat Mattias Askerson (M) Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna för att ta reda på vad han tycker om debatten. Samt, ta reda på hur Sigtuna arbetar med att hjälpa nyanlända att etablera sig i Sverige.

Hur ser ni på anklagelserna om att ni ägnar er åt social dumpning?

Jag vänder mig starkt emot påståendet att Sigtuna kommun ägnar sig åt social dumpning. Sigtuna kommun tar sitt ansvar. Vi erbjuder SFI, samhällsorientering, praktik, arbetsmarknadsinsatser och stöd för att man som nyanländ ska rustas för arbetsmarknaden och för att man ska hitta eget boende efter etableringstidens slut. 

Varför erbjuder ni inte förstahandskontrakt till de nyanlända?

Vi följer bosättningslagens krav om att tillhandahålla boende för nyanlända under deras tvååriga etableringstid. En förtur skulle betyda att de som redan står i kön skulle tvingas stå tillbaka trots deras kötid. Det skulle skada deras tilltro till samhällskontraktet och riskera att skapa motsättningar. Hos oss gäller lika för alla, oavsett om du är nyanländ eller inrikes född.

Hur arbetar ni för att underlätta etableringen av de nyanlända i samhället?

Vi har under mitt ledarskap arbetat aktivt med en lokal arbetslinje. Det för att få fler att gå från bidrag till arbete, vilket har gett resultat. Utbetalningarna av försörjningsstöd har minskat successivt och vi ligger nu bland de 10 kommuner i Stockholms län med lägst utbetalningar av ekonomiskt bistånd per invånare. Detta mycket tack vare kommunens arbete för fler i egen försörjning och en god lokal arbetsmarknad med Arlanda flygplats och Rosersbergs industriområde. Vi har även tillsammans med Upplands Väsby och Sollentuna ett projekt, Etableringslyftet, som jobbar med att korta vägen till egen försörjning för nyanlända redan under etableringstiden.

Civilminister Lena Micko har meddelat att regeringen ska följa upp hur bosättningslagen används. Har ni några inspel på hur bosättningslagen ska förändras?

Lagstiftningen fungerar inte idag. Regeringen borde börja ta sitt ansvar i migrationsfrågan istället för att, som idag, skjuta över åtagandena kopplade till den nationellt förda politiken på kommunerna.

Foto: Mattias Askerson. Moderaterna i Sigtuna.