Sollentunas skolor jobbar systematiskt mot mobbning. Den årliga undersökningen (årskurs 4-9) visar att det tycks ge resultat.

I många år har Sollentuna kommun arbetat systematiskt mot mobbning enligt Olweusprogrammet. Programmet involverar både elever, personal och föräldrar och bygger på principer om en skolmiljö präglad av värme, engagemang från alla vuxna i skolan och tydliga gränser för vad som är oacceptabelt beteende. Resultatet från den senaste undersökningen visar att arbetet tycks ge resultat. Andelen elever som upplever sig mobbade har minskat från 6,1% 2019 till 4,7%. I de nationella resultaten så ligger mobbningen på 7-10% i olika undersökningar från olika år. Även långtidsmobbningen, elever som är utsatta 1 år eller längre, minskar från 2 % till 1,3%.

Sollentuna kommun arbetar på flera olika sätt för att förebygga ohälsa och otrygghet. Det kan t.ex. vara fysisk hälsofrämjande aktivitet, men också aktiviteter som ökar tillgängligheten och bidrar till en mer likvärdig skola.

Jag är glad att vår långsiktiga och strategiska arbete mot mobbning visar ett gott resultat. Vi fortsätter givetvis vidare med samma fart. Sollentunas skolor har nolltolerans mot mobbning, skriver Soley Aksöz Lithborn (M) ordförande i utbildningsnämnden på Facebook.

Foto: Sollentuna kommun.