Ny sammanställning från Sveriges kommuner och regioner (SKR): Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökade i 2/3 av landets kommuner 2019. Den största procentuella ökningen återfinns i landsbygdskommunerna. Gruppen nyanlända som lämnar etableringen är den enskilt mest angivna orsaken till kostnadsökningen, följt av en minskad andel som erhåller insatser via Arbetsförmedlingen och att färre individer beviljas sjuk- och aktivitetsersättning.

Fakta: Etableringsprogrammet

Etableringsprogrammet är ett stöd i form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och utbildning för nyanlända invandrare. Syftet är att underlätta nyanländas etablering i Sverige. Den som deltar vid programmet har rätt till etableringsersättning från Försäkringskassan. Kommunerna får ersättning från staten i två år.

Kostnader för bristande etablering flyttas över till kommunerna

Det är problematiskt att etableringsprogrammet och ersättningen endast gäller under två år och att kostnader flyttas över till kommunen när Arbetsförmedlingen inte lyckats stödja individer till egen försörjning under tiden i etableringsprogrammet, skriver SKR i sin sammanställning. För att komma tillrätta med problemet föreslår SKR att etableringsprogrammet ska kunna förlängas efter 24 månader.

Kommunerna: Förläng statens ansvar

Redan 2016 angav kommunerna att den viktigaste åtgärden var att förlänga det statliga ansvaret för nyanländas etablering. Men regeringen, håller än så länge fast vid att kommunerna ska få kompensation i max två år.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner