Frågan om Östlig Förbindelse har varit en het potatis i Stockholm. Nu säkrar Trafikverket mark för infrastrukturprojektet.

Trafikverket hade tidigare ett uppdrag att utreda möjligheten att bygga en väg som knyter ihop Norra och Södra länken på östra sidan av Stockholm. Men i den nationella transportplanen för 2018-2029 saknades finansiering för projektet. Vid det laget hade dock planeringsarbetet pågått en tid, och gett goda kunskaper om förutsättningarna för Östlig förbindelse. Dessa kunskaper har nu tagits tillvara vid preciseringen av riksintresset Östlig förbindelse, och bidrar till ett mer slimmat markanspråk.

Östlig Förbindelse är en motorvägstunnel som skulle knyta ihop Norra och Södra länken. Infrastrukturprojektet förbättrar kommunikationerna i Stockholms östra del. Kommuner som berörs är Stockholm stad, Lidingö, Nacka och Värmdö.

Är ett riksintresse
Det finns fortsatt ett stort behov av att förbättra framkomligheten genom att binda samman Norra och Södra länken. Behovet är så stort att det är ett så kallat riksintresse, och då behöver vi säkra mark för att kunna genomföra utbyggnaden i framtiden, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Bild: Moderaterna Värmdö

Värmdö: Glad och imponerad.
Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun ser Trafikverkets beslut som ett bevis som att Östlig Förbindelse behövs. Till tidningen Mitti Värmdö säger hon följande:

Det första jag tänker på är att fega politiker kommer och går men vettiga tjänstemän med sakkompetens består. Trafikverket har tagit vara på de utredningar som kostat miljontals kronor och jag är återigen både glad och imponerad att de tar initiativet med att reservera mark. Infrastrukturplanering kräver långsiktigt tänkande och inte hur Stockholm ska se ut om fyra år.

Förslaget är nu ute på remiss och sista svarsdatum är 15 maj. Efter det beslutar Trafikverket om att fastställa riksintressepreciseringen.

Karta: Riksintresse Östlig Förbindelse.
Fakta Riksintresse:
Riksintresse är ett område, plats eller enstaka objekt som anses viktigt ur en nationell synvinkel och därför skyddas.